ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για τη διάταξη που αφορά την κατάργηση του κριτηρίου γνώσης ξένης γλώσσας
Εν συνεχεία της υπ’ αρ. πρωτ. 663/04-10-2021 επιστολής της ΟΜ.Κ.Ε., το Υπουργείο Εσωτερικών, Γ.Γ. Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα μας διαβεβαίωσε ότι η διάταξη που αφορά την κατάργηση του κριτηρίου γνώσης ξένης γλώσσας για την πρόσληψη κωφών και βαρήκοων ατόμων μέσω ΑΣΕΠ παραμένει σε ισχύ.

Συγκεκριμένα, ενσωματώθηκε στις διατάξεις της παρ. 5 του αρ. 6 του Νόμου 4765/2021, όπου:

Άρθρο 6
Προγραμματισμός θέσεων για άτομα με αναπηρία
5. Τα άτομα με κώφωση ή βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, τα οποία κατέχουν τη Βεβαίωση Επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), διορίζονται ή προσλαμβάνονται στις προκηρυσσόμενες θέσεις της παρ. 1, χωρίς να απαιτείται η απόδειξη γνώσης ξένης γλώσσας, εκτός εάν η γνώση ξένης γλώσσας καθορίζεται ως απαιτούμενο τυπικό προσόν για την οικεία θέση από τον οργανισμό του φορέα.

Δείτε επίσης: Ενδυνάμωση Α.Σ.Ε.Π., ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 4590/2019)
Δείτε επίσης: Οδηγίες για τις Προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ