Προς Υπ. Εσωτερικών «Ζητούμε άμεση συνάντηση – Διαμαρτυρία για την κατάργηση της διάταξης του άρθρου 62 του ν. 4590 2019»
Προς: -κ. Μαυρουδή Βορίδη, Υπουργό Εσωτερικών
Κοιν.: -κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, Πρωθυπουργό της Ελλάδος
-κ. Γεώργιο Γεραπετρίτη, Υπουργό Επικρατείας
-κ. Στυλιανό Πέτσα, Αν. Υπουργό Εσωτερικών
-κα Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη, ΓΓ Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα
-κ. Ιωάννη Βαρδακαστάνη, Πρόεδρο Ε.Σ.Α.μεΑ.
-Σωματεία – Μέλη της ΟΜ.Κ.Ε.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

     η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.) είναι δευτεροβάθμια κοινωνικοσυνδικαλιστική οργάνωση που αντιπροσωπεύει σε εθνικό επίπεδο τους κωφούς-βαρήκοους πολίτες, μέσω των 15 (δεκαπέντε) Πρωτοβάθμιων Σωματείων της.

     Μετά από αλλεπάλληλα αιτήματά μας και συναντήσεις με τους εκάστοτε αρμόδιους υπουργούς, η Ομοσπονδία μας κατάφερε να γίνει δεκτό το πάγιο αίτημά της για ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης για την κατάργηση του κριτηρίου γνώσης ξένης γλώσσας αναφορικά με την πρόσληψη κωφών και βαρήκοων ατόμων μέσω ΑΣΕΠ.

     Η συγκεκριμένη ρύθμιση περιλήφθηκε στο άρθρο 62 του ν. 4590/2019 και δη: «Τα άτομα με κώφωση ή βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, τα οποία κατέχουν τη Βεβαίωση Επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3699/2008 (Α 199), διορίζονται ή προσλαμβάνονται στις προκηρυσσόμενες θέσεις της περίπτωσης γ’ της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α 28), χωρίς να απαιτείται η απόδειξη γνώσης ξένης γλώσσας, εκτός εάν η γνώση ξένης γλώσσας καθορίζεται ως απαιτούμενο τυπικό προσόν για την οικεία θέση από τον οργανισμό του φορέα.»

     Η νομοθετική αυτή διάταξη θεράπευσε μια χρόνια αδικία εις βάρος των κωφών βαρήκοων πολιτών της χώρας, οι οποίοι έχουν ως μητρική τους γλώσσα τη νοηματική και μέσω αυτής μαθαίνουν ως δεύτερη γλώσσα την αντίστοιχη ομιλούμενη – στη γραπτή της φυσικά μορφή, όπως είναι εύκολα κατανοητό. Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας συνιστά για τα άτομα αυτά ανυπέρβλητη δυσκολία λόγω της αδυναμίας χρήσης της ακοής τους, ενώ επιπλέον μια τέτοια απαίτηση καθίσταται εντελώς παράλογη, αν ληφθεί υπόψη ότι για την απόκτηση κάποιου διπλώματος ξένης γλώσσας προϋποτίθεται η επιτυχής περάτωση προφορικών εξετάσεων, στις οποίες είναι εύλογο ότι οι κωφοί-βαρήκοοι υποψήφιοι αδυνατούν εκ των πραγμάτων να ανταπεξέλθουν.

     Το ανωτέρω κριτήριο σε προκηρύξεις προσλήψεων βάσει των ν. 2643/1998 και 4440/2016 ουσιαστικά στερούσε από τα κωφά-βαρήκοα άτομα τις ευεργετικές διατάξεις τους και στην πράξη τα απέκλειε από την αγορά εργασίας, ενώ παράλληλα αποτελούσε έμμεση διάκριση, που δεν συνάδει με τις αρχές της ένταξης και ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρία σε μια «κοινωνία για όλους».

     Παρά το γεγονός ότι η προαναφερόμενη διάταξη είχε μόνο ευεργετικό αποτέλεσμα για την κοινωνία των κωφών/βαρήκοων πολιτών και ουδεμία επιβάρυνση προκάλεσε ή προκαλεί στον κρατικό οικονομικό προϋπολογισμό, διαπιστώσαμε με τεράστια έκπληξη ότι με τη διάταξη του άρθρου 61 παρ.2γ του ν. 4765/2021, περιλήφθηκε στις καταργούμενες διατάξεις από την ημερομηνία έκδοσης της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου περί έγκρισης του ετήσιου προγραμματισμού έτους 2022 του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και σε κάθε περίπτωση από 1ης.1.2022!

     Επειδή θεωρούμε εντελώς αναίτια και αδικαιολόγητη την κατάργηση της διάταξης του άρθρου 62 του ν. 4590/2019, η οποία αποφασίστηκε χωρίς ποτέ να κληθούμε από το Υπουργείο να εκφέρουμε σχετική άποψη ως Ομοσπονδία, δεδομένου μάλιστα ότι οι καταργούμενες διατάξεις δεν τέθηκαν καν σε δημόσια διαβούλευση.

     Επειδή η κατάργηση της ως άνω διάταξης επαναφέρει τους κωφούς/βαρήκοους πολίτες αυτής της χώρας σε δεύτερη μοίρα καθώς δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης ή ακόμα και αποκλεισμού μιας ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας, όπως η δική μας, η οποία πλήττεται από μεγάλα ποσοστά ανεργίας.

     ΖΗΤΟΥΜΕ άμεση συνάντηση με εσάς Κύριε Υπουργέ, προκειμένου να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση για το θέμα αυτό και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνεργασία κρίνετε σκόπιμη και αναγκαία.