Οδηγίες για τις Προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ

16. Μάρτιος, 2017 Ανακοινώσεις, Βίντεο


Για τις αιτήσεις στις προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ χρειάζεται ηλεκτρονική εγγραφή μέλους μέσω του διαδικτυακού τόπου του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης (Α.Σ.Ε.Π. ) www.asep.gr .

Για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων εγγραφής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π.. Για τον σκοπό αυτό, στη διαδρομή: «Πολίτες -> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες», ο υποψήφιος μπορεί να επιλέξει μεταξύ των δύο κάτωθι επιλογών:

  • Εγγραφή Νέου Χρήστη μέσω ΓΓΠΣ (τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη συμπληρώνονται αυτόματα) ή
  • Εγγραφή Νέου Χρήστη (με πλήρη συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων από τον ίδιο τον χρήστη).

Στη συνέχεια, αφού συμπληρωθούν τα Στοιχεία Σύνδεσης (όνομα χρήστη και κωδικός εισόδου), ο εγγεγραμμένος πλέον χρήστης προχωρεί σε «Είσοδο Μέλους». 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αφού ολοκληρωθεί η αίτηση προκήρυξης , ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι και η ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Τ.Θ. 14 308
Αθήνα Τ.Κ. 115 10
σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.