Οδηγίες για τις Προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠΓια τις αιτήσεις στις προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ χρειάζεται ηλεκτρονική εγγραφή μέλους μέσω του διαδικτυακού τόπου του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης (Α.Σ.Ε.Π. ) www.asep.gr .

Για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων εγγραφής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π.. Για τον σκοπό αυτό, στη διαδρομή: «Πολίτες -> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες», ο υποψήφιος μπορεί να επιλέξει μεταξύ των δύο κάτωθι επιλογών:

  • Εγγραφή Νέου Χρήστη μέσω ΓΓΠΣ (τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη συμπληρώνονται αυτόματα) ή
  • Εγγραφή Νέου Χρήστη (με πλήρη συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων από τον ίδιο τον χρήστη).

Στη συνέχεια, αφού συμπληρωθούν τα Στοιχεία Σύνδεσης (όνομα χρήστη και κωδικός εισόδου), ο εγγεγραμμένος πλέον χρήστης προχωρεί σε «Είσοδο Μέλους». 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αφού ολοκληρωθεί η αίτηση προκήρυξης , ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι και η ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Τ.Θ. 14 308
Αθήνα Τ.Κ. 115 10
σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.