Ν. 4855/2021 Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες επείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 215/2021)


 


Άρθρο 202: Δελτία ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα – Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4339/2015

Στην παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4339/2015 (Α’ 133), περί του περιεχομένου του εκπεμπόμενου προγράμματος, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, ως προς την ώρα έναρξης του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου οι πάροχοι γενικού ενημερωτικού περιεχομένου υποχρεούνται να μεταδίδουν δελτία ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα, με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων, διάρκειας τουλάχιστον επτά (7) λεπτών της ώρας, β) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, γ) τροποποιείται το νέο τρίτο εδάφιο, ώστε οι παρουσιαστές της ελληνικής νοηματικής γλώσσας να επιλέγονται από τους παρόχους περιεχομένου όχι μετά από γνώμη, αλλά μετα από πρόταση της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος, και η παρ. 6 του άρθρου 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Η μετάδοση δελτίων ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα, με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων, διάρκειας τουλάχιστον επτά (7) λεπτών της ώρας μεταξύ των ωρών 13:00 έως 23:00 είναι υποχρεωτική για τους παρόχους γενικού ενημερωτικού περιεχομένου. Επιπρόσθετα οι πάροχοι γενικού ενημερωτικού περιεχομένου οφείλουν να διαθέτουν ως κατ’ αίτηση περιεχόμενο (video on demand) μέσω του επίσημου ιστοτόπου τους χωρίς χρέωση για τον χρήστη τα δελτία ειδήσεων του πρώτου εδαφίου για περίοδο τουλάχιστον μιας εβδομάδας από την ημερομηνία μετάδοσής τους. Οι παρουσιαστές της ελληνικής νοηματικής γλώσσας επιλέγονται από τους παρόχους περιεχομένου μετα από πρόταση της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος. Οι παραπάνω ελάχιστες υποχρεώσεις δεν εμποδίζουν τους παρόχους περιεχομένου στην ανάληψη πρόσθετων πρωτοβουλιών προς εξυπηρέτηση των κωφών και βαρήκοων ατόμων, σύμφωνα με το άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13, όπως έχει ενσωματωθεί στην εθνική έννομη τάξη.».