ΕΣΡ: Προσβασιμότητα στα προγράμματα των παρόχων υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας


 


ΕΣΡ: Ενημέρωση ατόμων με αναπηρίες
https://www.esr.gr/αμεα/

Από την 1η Μαρτίου 2022 η ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ρ. είναι πλήρως προσβάσιμη για τα ΑμεΑ, βάσει του διεθνούς προτύπου προσβασιμότητας Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/glance

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του Ν. 4779/2021 αλλά και με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα ΑμεΑ, ανετέθη στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης η ευθύνη: α) ενημέρωσης των ανωτέρω προσώπων σχετικά με τα προσβάσιμα σε αυτά τηλεοπτικά προγράμματα και τα προγράμματα των κατά παραγγελία υπηρεσιών και β) παροχής σε αυτά της δυνατότητας υποβολής συναφούς καταγγελίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ε.Σ.Ρ. διενήργησε σειρά συναντήσεων με παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας στους οποίους πρότεινε, και οι πάροχοι δέχθηκαν, καίτοι δεν υπάρχει ακόμα νομική υποχρέωση, να χρησιμοποιούν την προταθείσα από το Ε.Σ.Ρ. σήμανση προσβασιμότητας, την οποία άρχισαν ήδη να τοποθετούν τόσο στους καταλόγους προγραμμάτων που αναρτούν στις ιστοσελίδες τους, όσο και στον ηλεκτρονικό οδηγό, στις πληροφορίες που αφορούν κάθε πρόγραμμα. Επίσης, δέχθηκαν, και ήδη ορισμένοι το εφαρμόζουν, να παρέχουν σχετική ενημέρωση πριν την έναρξη του προγράμματος.

Η προταθείσα σήμανση είναι η ακόλουθη:

– ΝΓ = Νοηματική Γλώσσα
– ΑΠ = Ακουστική Περιγραφή
– ΑΥ = Ακουστικοί Υπότιτλοι
– ΜΤ = Μεταγλώττιση
– CC = Ειδικοί Υπότιτλοι (Closed Captions)

Από την ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ρ. παρέχονται πληροφορίες για τα προσβάσιμα σε ΑμεΑ προγράμματα των καναλιών ελεύθερης λήψης καθώς και οι σύνδεσμοι στους οδηγούς προγραμμάτων τους, όπου τα εν λόγω πρόσωπα θα μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα που τους ενδιαφέρουν.

Παρέχεται, επίσης, έντυπο με το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στο Ε.Σ.Ρ. καταγγελίες σχετικά με ζητήματα προσβασιμότητας.