Χορήγηση Υποτροφίας σε Κωφούς/Βαρήκοους Φοιτητές

11. Ιούνιος, 2015 Ανακοινώσεις

Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο κωφό/βαρήκοο φοιτητή που έχει άριστες επιδόσεις στις σπουδές του και χρειάζεται οικονομική ενίσχυση για τη συνέχιση αυτών, να μας ενημερώσει συμπληρώνοντας τη συνημμένη αίτηση και συνυποβάλλοντας:

(1) Ατομική και Οικογενειακή Φορολογική Δήλωση έτους 2015,
(2) Ατομικό και Οικογενειακό Εκκαθαριστικό Σημείωμα έτους 2015,
(3) Γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή άλλης αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, όπου να αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας,
(4) Αντίγραφο οικογενειακής κατάστασης (να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών), όπου θα φαίνεται ο αριθμός μελών της οικογένειας του κωφού/βαρήκοου.
(5) Βεβαίωση Σπουδών και Αναλυτική Βαθμολογία ΑΕΙ/ΤΕΙ

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: Παρασκευή 18/09/2015.