Πρόσβαση των κωφών – βαρήκοων πολιτών στο οπτικοακουστικό υλικό των υποψήφιων κομμάτων και βουλευτών


 


Προς: -κα Καλλιόπη Σπανού, Υπουργό Εσωτερικών & Πρόεδρο Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών
-κ. Κωνσταντίνο Ζούλα, Πρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΡΤ Α.Ε.
Κοιν.: -κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, Πρωθυπουργό της Ελλάδος
-κ. Γεώργιο Γεραπετρίτη, Υπουργό Επικρατείας
-κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
-κ. Ιωάννη Οικονόμου, Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό
-κ. Ιωάννη Μπρατάκο, Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού της Ελλάδας
-κ. Στυλιανό Πέτσα, Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών
-κ. Σταύρο Καλαφάτη, Υφυπουργό Εσωτερικών
-κ. Αθανάσιο Κουτρομάνο, Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.)
-κ. Μιχαήλ Σταυριανουδάκη, Γ.Γ. Εσωτερικών και Οργάνωσης
-κ. Δημήτριο Γαλαμάτη, Γ.Γ. Επικοινωνίας και Ενημέρωσης
-Αρχηγούς Πολιτικών Κομμάτων
-κ. Ιωάννη Βαρδακαστάνη, Πρόεδρο Ε.Σ.Α.μεΑ.
-Σωματεία-Μέλη της ΟΜ.Κ.Ε.

Κυρία Υπουργέ,
Κύριε Πρόεδρε,

    η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.) αποτελεί κοινωνικοσυνδικαλιστική μη κερδοσκοπική δευτεροβάθμια οργάνωση που αντιπροσωπεύει σε εθνικό επίπεδο τους κωφούς-βαρήκοους πολίτες μέσω των Πρωτοβάθμιων Σωματείων της και είναι μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κωφών (EUD), της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κωφών (W.F.D.) και της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Βαρήκοων ατόμων (EFHOH).

    Εν όψει των εθνικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 και στο πλαίσιο της προεκλογικής δραστηριότητας των πολιτικών κομμάτων, ζητούμε να διασφαλίσετε την πρόσβαση των κωφών – βαρήκοων πολιτών μέσω διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και υποτιτλισμού, στα κάτωθι:

 • συνεντεύξεις αρχηγών πολιτικών κομμάτων και υποψήφιων βουλευτών,
 • εκπομπές των τηλεοπτικών καναλιών για τις επερχόμενες εκλογές,
 • επικείμενα debates των πολιτικών αρχηγών,
 • μετάδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών την Κυριακή 21 Μαΐου 2023.

    Για την απρόσκοπτη και πλήρη ενημέρωση των κωφών – βαρήκοων πολιτών κατά τη διάρκεια των ανωτέρω, απαιτείται η ταυτόχρονη παρουσία τουλάχιστον δύο διερμηνέων Ε.Ν.Γ. προκειμένου να αποδίδονται όλες οι συζητήσεις/ομιλίες και πληροφορίες -σύμφωνα με τα πρότυπα της γαλλικής τηλεόρασης. Αναγκαία κρίνεται, επίσης, η τήρηση των απαραίτητων προδιαγραφών του μεγέθους των παραθύρων απόδοσης στην Ε.Ν.Γ.

Λαμβάνοντας υπόψη:

 • την παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας», συνταγματικές επιταγές και απαιτήσεις της εθνικής μας νομοθεσίας, όπως :
 • τον ν.4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α’ /13.09.2017), ο οποίος αναφέρει:
  στην παρ. 1 του άρθρου 61 «Γενικές υποχρεώσεις»: 1. Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να διασφαλίζει την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στο πεδίο των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο και απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να θίγει την άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ. Ιδίως υποχρεούται: α) να αφαιρεί υφιστάμενα εμπόδια κάθε είδους, β) να τηρεί τις αρχές καθολικού σχεδιασμού σε κάθε τομέα της αρμοδιότητάς του ή της δραστηριοποίησής του, προκειμένου να διασφαλίζει για τα ΑμεΑ την προσβασιμότητα των υποδομών, των υπηρεσιών ή των αγαθών που προσφέρει, γ) να παρέχει, όπου απαιτείται σε συγκεκριμένη περίπτωση, εύλογες προσαρμογές υπό τη μορφή εξατομικευμένων και κατάλληλων τροποποιήσεων, ρυθμίσεων και ενδεδειγμένων μέτρων, χωρίς την επιβολή δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους, δ) να απέχει από πρακτικές, κριτήρια, συνήθειες και συμπεριφορές που συνεπάγονται διακρίσεις σε βάρος των ΑμεΑ, ε) να προάγει με θετικά μέτρα την ισότιμη συμμετοχή και άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στον τομέα της αρμοδιότητας ή δραστηριότητάς του,
  στην παρ. 2 του άρθρου 63 «Καθολικός σχεδιασμός διοικητικών προϊόντων, περιβαλλόντων και υπηρεσιών, εύλογες προσαρμογές»: 2. Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές υποχρεούνται να λαμβάνουν ενδεδειγμένα μέτρα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες ενός ή περισσότερων ΑμεΑ προκειμένου να διασφαλιστεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης…,
  στην παρ. 2 του άρθρου 65 «Επικοινωνία ΑμεΑ με διοικητικές αρχές, γλώσσες και μορφές επικοινωνίας», 2: Η ελληνική νοηματική γλώσσα αναγνωρίζεται ως ισότιμη με την ελληνική γλώσσα. Το κράτος λαμβάνει μέτρα για την προώθησή της, καθώς και για την κάλυψη όλων των αναγκών επικοινωνίας των κωφών και βαρήκοων πολιτών,
  στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 67 «Μη διάκριση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στις οπτικοακουστικές δραστηριότητες» 1. Τα δημόσια και ιδιωτικά ΜΜΕ… προωθούν την εμπέδωση και τον σεβασμό της αρχής της μη διάκρισης….. 2 Οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτύου, υποχρεούνται να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες, όπως ομιλούσες ιστοσελίδες, υποτιτλισμό, ακουστική περιγραφή, διερμηνεία νοηματικής, προκειμένου να διασφαλίσουν την πρόσβαση των ΑμεΑ σε αυτά,
 • τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της επικύρωσε με τον Ν.4074/2012 και συγκεκριμένα τα άρθρα 9 «Προσβασιμότητα», 21 «Ελευθερία της έκφρασης και της γνώμης και πρόσβαση στην πληροφορία» και 29 «Συμμετοχή στην πολιτική και δημόσια ζωή».

Κυρία Υπουργέ,
Κύριε Πρόεδρε,

    η διεξαγωγή προσβάσιμης προεκλογικής εκστρατείας διασφαλίζει ότι οι κωφοί και βαρήκοοι πολίτες θα ασκήσουν υπεύθυνα τα εκλογικά τους καθήκοντα, ενώ επιπλέον αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι οι διακηρύξεις για ισότιμη πρόσβαση στην πληροφόρηση και γενικά για ισότιμη κοινωνικοπολιτική συμμετοχή όλων των πολιτών δεν αποτελούν κενό γράμμα.

    Με την πεποίθηση ότι θα ανταποκριθείτε θετικά και άμεσα στο δίκαιο αίτημά μας, αναμένουμε τις δέουσες ενέργειές σας και την ενημέρωση της Ομοσπονδίας μας για την εξέλιξη αυτού.