Να γίνει άμεσα δεκτή η πρόσληψη ιατρού με κώφωση στο Κέντρο Υγείας Λευκίμμης

19. Ιανουάριος, 2021 Ανακοινώσεις

Κύριε Υπουργέ,

η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.), η οποία αποτελεί δευτεροβάθμια κοινωνικοσυνδικαλιστική οργάνωση που αντιπροσωπεύει σε εθνικό επίπεδο τους κωφούςβαρήκοους πολίτες μέσω των 15 (δεκαπέντε) Πρωτοβάθμιων Σωματείων της, εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για την απόρριψη πρόσληψης ειδικευόμενου ιατρού χειρουργικής από το Κέντρο Υγείας Λευκίμμης, με την αιτιολογία ότι λόγω της κώφωσης δεν μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του. Το γεγονός αυτό παραβιάζει κατάφωρα θεμελιώδη δικαιώματα και συνιστά ανεπίτρεπτη δυσμενή διάκριση εις βάρος των κωφών-βαρήκοων πολιτών, αλλά και των ΑμεΑ γενικότερα.

Λαμβάνοντας υπόψη:
το άρθρο 27 «Εργασία και Απασχόληση» της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της επικύρωσε με τον Ν.4074/2012, «1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα στην εργασία των ατόμων με αναπηρίες, σε ίση βάση με τους άλλους. Αυτό συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα στην ευκαιρία να ζουν από εργασία που επιλέγεται ελεύθερα ή είναι αποδεκτή σε μια αγοράς εργασίας και σε ένα εργασιακό περιβάλλον που είναι ανοικτό, ενιαίο και προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρίες.

α. Να απαγορεύουν τις διακρίσεις βάσει της αναπηρίας, σχετικά με όλα τα θέματα που σχετίζονται με όλες τις μορφές απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και των όρων πρόσληψης, μίσθωσης και απασχόλησης, συνέχισης της απασχόλησης, εξέλιξης της σταδιοδρομίας και ασφαλών και υγιών συνθηκών εργασίας,
β. Να προστατεύουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, σε ίση βάση με τους άλλους, για δίκαιες και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων και των ίσων ευκαιριών και της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας, των ασφαλών και υγιών συνθηκών εργασίας, συμπεριλαμβανομένης και της προστασίας από παρενοχλήσεις και της αποκατάστασης των παραπόνων,

θ. Να διασφαλίζουν ότι παρέχεται εύλογη προσαρμογή στα άτομα με αναπηρίες στον εργασιακό χώρο»

την παρ. 6 του άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας «Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας.»

το άρθρο 5 «Εύλογες προσαρμογές για τα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση» του ν. 4443/2016 «Για την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης έναντι ατόμων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, ο εργοδότης υποχρεώνεται στη λήψη όλων των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέτρων, προκειμένου τα άτομα αυτά να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε θέση εργασίας, να ασκούν αυτήν και να εξελίσσονται, …»,

ζητάμε να εξετάσετε το ανωτέρω ζήτημα και να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να γίνει άμεσα δεκτή η πρόσληψη του εν λόγω ιατρού στο Κέντρο Υγείας Λευκίμμης και να μπορέσει να προσφέρει απρόσκοπτα τις υπηρεσίες του σε αυτό.

Βέβαιοι πως θα ανταποκριθείτε θετικά και άμεσα στο δίκαιο αίτημά μας, σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων.