Με την Κάρτα Αναπηρίας σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους


Στην εγκύκλιο του υπ. Πολιτισμού σχετικά με τις αλλαγές στη διαδικασία έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου για τα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς Χώρους, αναφέρεται και η Κάρτα Αναπηρίας, με την οποία ο κάτοχός της απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου επίσκεψης (ισχύει και για έγγραφα αποφάσεων ΚΕΠΑ).

«(…)Ειδικώς για τους φορείς που εμπίπτουν στις διατάξεις της ΚΥΑ με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/606307/429732/7146/3885, όπου ορίζεται ότι απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου επίσκεψης «τα άτομα με αναπηρία και ένας συνοδός αυτών, ο τελευταίος εφόσον οι εν λόγω ανάπηροι έχουν αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους και του Πιστοποιητικού Αναπηρίας Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας-ΚΕ.Π.Α.) για τους κατοίκους της ημεδαπής ή ανάλογου πιστοποιητικού από αντίστοιχο αρμόδιο φορέα της αλλοδαπής», σημειώνονται τα ακόλουθα:

• Οι κάτοχοι της Κάρτας Αναπηρίας, με την επίδειξή της, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου επίσκεψης, χωρίς να απαιτείται επίδειξη ταυτότητας.
• Οι κάτοχοι Κάρτας Αναπηρίας με κλιμάκιο αναπηρίας ΙΙ ή ΙΙΙ ή με σήμανση «Σ-χρήζει συνοδού» μπορούν να συνοδεύονται από ένα άτομο, το οποίο απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου επίσκεψης.

Κατά τα λοιπά, τα δικαιώματα που ορίζονται στην ως άνω ΚΥΑ εξακολουθούν να απονέμονται σε όσους προσέρχονται με τα έγγραφα και υπό τους όρους που σε αυτήν αναφέρονται.

Όσον αφορά στην είσοδο των συνοδών, όταν υπάρχει Κάρτας Αναπηρίας με κλιμάκιο αναπηρίας ΙΙ ή ΙΙΙ ή με σήμανση «Σ-χρήζει συνοδού», τότε η κάρτα σκανάρεται δύο φορές για την είσοδο και του Συνοδού».

Η Κάρτα αναπηρίας γίνεται δεκτή και ως εκτυπώσιμο ψηφιακό έγγραφο και σε ψηφιακή μορφή στην εφαρμογή Gov.gr Wallet για συσκευές smartphone.

Η εγκύκλιος επισυνάπτεται.