Δελτίο Τύπου «Αναγνώριση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ως ισότιμης με την Ελληνική»


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ιστορική ημέρα η 7η Σεπτεμβρίου 2017
για την κοινότητα των κωφών-βαρήκοων της Ελλάδας:
Αναγνώριση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ως Ισότιμης με την Ελληνική

Χθες, Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017, ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο: «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, Δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις». Όπως φανερώνει και ο τίτλος του ψηφισθέντος νομοσχεδίου, στο κείμενο αυτό έχουν ενσωματωθεί διατάξεις για την υλοποίηση της Σύμβασης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 65, παράγραφος 2, ορίζεται: «Η ελληνική νοηματική γλώσσα αναγνωρίζεται ως ισότιμη με την ελληνική γλώσσα. Το κράτος λαμβάνει μέτρα για την προώθησή της, καθώς και για την κάλυψη όλων των αναγκών επικοινωνίας των κωφών και βαρήκοων πολιτών».

Πρόκειται για μια μεγάλη νίκη της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος και όλης εν γένει της κοινότητας των κωφών-βαρήκοων ατόμων, που εκπροσωπεί, καθώς το θεμελιώδες αίτημά μας για αναγνώριση της φυσικής μας γλώσσας, της νοηματικής, ως ισότιμης με την ελληνική επιτέλους ικανοποιήθηκε! Πρόκειται για το επιστέγασμα χρόνιων και επίμονων αγώνων που δίναμε, με την ενεργή πάντα συμπαράσταση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, όχι μόνο στα γραφεία της εκάστοτε κυβέρνησης, αλλά και στους δρόμους, τους οποίους γεμίζατε πάντα εσείς, τα μέλη μας, με την ηχηρή σας παρουσία και τον αμείωτο δυναμισμό σας.

Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι εφεξής εφησυχάζουμε. Αντίθετα, τώρα ανοίγει ένας νέος κύκλος διεκδικήσεων, ώστε ο και επίσημα πια νόμος του κράτους να μην καταντήσει κενό γράμμα, αλλά να λάβει σάρκα και οστά. Αυτό σημαίνει ότι θα αγωνιστούμε, ώστε να καταστεί πλήρως προσβάσιμο μέσω της νοηματικής, αλλά και της παροχής υποτιτλισμού, γραπτού κειμένου κλπ., όλο το φάσμα υπηρεσιών και αγαθών του ελληνικού κράτους, σε ισότιμη βάση με τους ακούοντες συμπολίτες μας.

Η χθεσινή ημέρα αποτελεί ορόσημο για την ιστορία της κοινότητάς μας! Πετύχαμε μια σπουδαία νίκη! Ο αγώνας συνεχίζεται και σας θέλουμε, όπως πάντα, δίπλα μας!

PRESS RELEASE

September 7, 2017 was a historic day for the community of the deaf and hard of hearing in Greece:
Recognition of the Greek Sign Language as Equal to the Greek Language

Yesterday, Thursday, September 7, 2017, the bill of the Ministry of Labor, Social Security and Social Solidarity was passed, with the title: “Public pensions and other insurance regulations, employee protection, rights of people with disabilities and other provisions”. As the title of the enacted bill suggests, this provision incorporates provisions for the implementation of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

Specifically, Article 65 (2) states: “Greek Sign Language is recognized as equal to the Greek language. The State is taking measures to promote it, and to meet all the communication needs of the deaf and hard of hearing citizens.

It is a great victory of the Greek Federation of the Deaf and the whole community of the deaf and hard of hearing people it represents, as our key demand for recognition of our natural language, the Greek Sign Language, as equal to the Greek Language was finally satisfied! This is the result of the long and fierce struggles we have been engaged in, with the active support of the National Confederation of the Disabled not only in the offices of the respective government but also in the streets that you, our members, always filled with your constant presence and your restless energy.

Of course, this does not imply that we are complacent now. Instead, new claims are put forward so that the official state law is always enforced and not defied. This means that we will strive to make the whole range of services and goods of the Greek State fully accessible through the sign language, subtitles, written texts, etc., just as they are accessible by our hearing fellow citizens now.

Yesterday was a milestone for the history of our community! We have celebrated a great victory! The fight continues and we want you, as always, on our side!