Άμεση αποκατάσταση της καθημερινής τηλεοπτικής μετάδοσης του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ στην Ε.Ν.Γ.


Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

με την παρούσα επιστολή μας επανερχόμαστε σε ένα θέμα καίριας σημασίας για την κοινότητα των κωφών – βαρήκοων πολιτών της χώρας μας.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 της ΚΥΑ 3586/2018 (ΦΕΚ Β5491/6-12-2018) προβλέπεται ότι:

«2. Η ΕΡΤ Α.Ε. ως πάροχος δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4173/2013 υποχρεούται να:
α) μεταδίδει δελτία ειδήσεων στην ελληνική νοηματική γλώσσα με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα διάρκειας τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) λεπτών της ώρας, μεταξύ των ωρών 17.00 έως 23.00 ημερησίως καθώς και στα κεντρικά δελτία ειδήσεων και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών πρέπει να διασφαλίζεται η ροή όλων των εθνικών και διεθνών ειδήσεων με τη μορφή κυλιόμενων τίτλων με χαμηλή ταχύτητα…….»·

Ενίοτε, και μετά από έντονα και αλλεπάλληλα αιτήματά μας, η ΕΡΤ μετέδιδε επιπλέον και το ωριαίο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, το οποίο είναι και το πλέον πλήρες σε περιεχόμενο ειδήσεων, με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα.

Δυστυχώς από τις 29 Ιουλίου 2019 και μέχρι σήμερα, η μετάδοση αυτή διεκόπη οριστικά, γεγονός για το οποίο διαμαρτυρηθήκαμε έντονα καθώς θεωρούμε ότι πρόκειται για διάκριση σε βάρος των κωφών-βαρήκοων τηλεθεατών, η ενημέρωση των οποίων απαιτούμε να αντιμετωπίζεται σε ισότιμη βάση με τους υπόλοιπους πολίτες, όπως άλλωστε προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4488/2017.

Έκτοτε, και παρά το γεγονός ότι ακολούθησε σειρά συναντήσεων τόσο με τον Υπουργό κ. Πέτσα, ο οποίος αποδέχθηκε το δίκαιο του αιτήματός μας, όσο και με τη Διοίκηση της ΕΡΤ, ουδεμία ενέργεια έχει γίνει προς την ικανοποίηση του αιτήματός μας, παρά το γεγονός ότι έχει περάσει ένα ολόκληρος χρόνος.

Μάλιστα, από τη Διοίκηση της ΕΡΤ ενημερωθήκαμε ότι εφόσον δεν προβλέπεται υποχρέωσή της, από συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, να μεταδίδει το κεντρικό δελτίο ειδήσεών της με ταυτόχρονη απόδοση στη νοηματική ελληνική γλώσσα, δεν προτίθεται να προβεί σε καμία σχετική ενέργεια.

Στα πλαίσια αυτά, σας είχαμε αποστείλαμε την από 31/7/2019 επιστολή μας, με την οποία ζητούσαμε την παρέμβασή σας, και για την οποία επανερχόμαστε σήμερα, προκειμένου:

1. να βρεθεί λύση για την άμεση αποκατάσταση της καθημερινής τηλεοπτικής μετάδοσης του κεντρικού δελτίου ειδήσεων στη νοηματική, η οποία έχει αναγνωριστεί ως ισότιμη με την ελληνική γλώσσα με τον νόμο 4488/2017 (άρθρο 65, παρ. 2). Παράλληλα, στον ίδιο νόμο ορίζεται ότι τα ΜΜΕ «προωθούν την εμπέδωση και τον σεβασμό της αρχής της μη διάκρισης» (άρθρο 67, παρ. 1).

2. για την αποφυγή επανάληψης τέτοιων φαινομένων και για την απρόσκοπτη ενημέρωση των κωφών – βαρήκοων πολιτών, να γίνει άμεση τροποποίηση – συμπλήρωση του άρθρου 3, παρ. 2α της ΚΥΑ 3586/2018 (ΦΕΚ 5491/06-12-2018): Καθορισμός των μέσων, της διαδικασίας καθώς και κάθε άλλου θέματος τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για την διασφάλιση της πρόσβασης των Ατόμων με Αναπηρία στις υπηρεσίες των παροχών υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας, ως εξής:
«Η ΕΡΤ Α.Ε. ως πάροχος δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4173/2013 υποχρεούται να μεταδίδει δελτία ειδήσεων στην ελληνική νοηματική γλώσσα με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα διάρκειας τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) λεπτών της ώρας, μεταξύ των ωρών 17.00 έως 23.00 ημερησίως, καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια του κεντρικού βραδινού δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ, και επιπλέον στα κεντρικά δελτία ειδήσεων και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών πρέπει να διασφαλίζεται η ροή όλων των εθνικών και διεθνών ειδήσεων με τη μορφή κυλιόμενων τίτλων με χαμηλή ταχύτητα»

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Ζητούμε επιτέλους η ενημέρωσή μας να αντιμετωπίζεται από τη δημόσια τηλεόραση με υπευθυνότητα και σε ισότιμη βάση με τους υπόλοιπους πολίτες, απολαμβάνοντας το αδιαπραγμάτευτο και αναφαίρετο δικαίωμά μας στην πληροφόρηση και αναμένουμε τις άμεσες ενέργειές σας.