Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης κωφών και βαρήκοων ατόμων