ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ Προς Υπ. Εργασίας «Ζητούμε την άμεση τροποποίηση της υπ’ αρ. 52310 (Αρ. ΦΕΚ 3362 Β’28.07.2021) Υπουργικής Απόφασης»Κύριε Υπουργέ,

    η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.) είναι δευτεροβάθμια κοινωνικοσυνδικαλιστική οργάνωση που αντιπροσωπεύει σε εθνικό επίπεδο τους κωφούς-βαρήκοους πολίτες, μέσω των 15 (δεκαπέντε) Πρωτοβάθμιων Σωματείων της.

    Με μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στην υπ’ αρ. 52310 (Αρ. ΦΕΚ 3362 Β’/28.07.2021) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των δικαιολογητικών και της ειδικής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης που καταθέτουν οι προστατευόμενοι του ν. 2643/1998 (Α’ 220) στην Επιτροπή του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, εφόσον υποβάλλουν υποψηφιότητα για διορισμό σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Ι.Δ.» στο ΑΡΘΡΟ 3, ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ουδεμία αναφορά γίνεται στην προσκόμιση της Βεβαίωσης Επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας παρότι σύμφωνα με τον ν. 4590/2019 (ΦΕΚ 17/τ.Α’/07-02-2019) «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», άρθρο 62: «Τα άτομα με κώφωση ή βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, τα οποία κατέχουν τη Βεβαίωση Επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), διορίζονται ή προσλαμβάνονται στις προκηρυσσόμενες θέσεις της περίπτωσης γ’ της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), χωρίς να απαιτείται η απόδειξη γνώσης ξένης γλώσσας, εκτός εάν η γνώση ξένης γλώσσας καθορίζεται ως απαιτούμενο τυπικό προσόν για την οικεία θέση από τον οργανισμό του φορέα.»

Ζητούμε την άμεση τροποποίηση της άνω υπουργικής απόφασης και τη συμπερίληψη της Βεβαίωσης Επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας στα δικαιολογητικά, προκειμένου να αποφευχθεί ο άδικος αποκλεισμός των κωφών – βαρήκοων πολιτών από τις επερχόμενες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

OMKE - άμεση τροποποίηση της υπ' αρ. 52310 (Αρ. ΦΕΚ 3362 Β'28.07.2021) Υπουργικής Απόφασης
dikaiologitika_2643